Lintsarista tuli arvostettu tutkija

Agrono­mi Johan­na Muurisen tari­na mieti­tyt­ti pitkään jutun­teon jäl­keenkin. Muuri­nen ker­toi koulu­a­jois­taan, hevoshar­ras­tuk­ses­taan ja nykyis­es­tä työstään Elin­tarvike­tur­val­lisu­usvi­ras­to Evi­ras­sa Viikissä.

Jokainen nuori tarvit­see jonkun aikuisen, joka uskoo nuoren mah­dol­lisuuk­si­in ja näkee hie­man pidem­mälle kuin nuori itse. Muurisen äiti ilmoit­ti tyt­tären­sä ammat­tiopis­toon lab­o­rant­til­in­jalle. Siitä alkoi pitkä polku. Vuosien päästä enti­nen koul­ulintsari väit­teli bak­tee­rien antibioot­tire­sistenssistä maat­alousekosys­teemeis­sä mikro­bi­olo­gian oppi­aineesta. Pian hän tekee tiedet­tä Yhdys­val­lois­sa.

 

muurinen

– Ihmiskun­nan tulisi sopeu­tua elämään luon­nos­sa sitä tuhoa­mat­ta. Nyt luon­non tas­apain­oa on järkytet­ty liikaa, sanoo tutk­i­ja Johan­na Muuri­nen Evi­ras­ta.

Kuva Veikko Somer­puro