Informaatiohäirintä lisääntyy vaalien alla

Infor­maa­tio­häir­in­tä on arkipäiväi­nen vit­saus ympäri maail­man, myös Suomes­sa. Ulkopoli­it­tisen insti­tuutin tutk­i­ja Mika Aal­to­la ja Iltale­hden ulko­maan­toimit­ta­ja Nina Jär­venkylä ker­to­vat jutus­sani, mil­laisen vaikut­tamisen kohteek­si toimit­ta­jat ja luke­va yleisö altistu­vat. Paras vastalääke epälu­otet­ta­van tiedon havait­semiseen on vah­va medi­aluku­taito. Sitä tarvi­taan varsinkin vaalien alla.

Lue jut­tu Infor­maa­tio­häir­in­tä piinaa medi­aa täältä.