Suomennokset

Paras­ta suo­men­tamises­sa ovat hyvät kir­jat. Ne vievät uusi­in maail­moi­hin ja ajatuk­si­in, jot­ka rikas­tut­ta­vat omaa maail­maa ja omia ajatuk­sia. Suo­men­t­a­mi­nen vaatii pitkäjän­teisyyt­tä, kielel­listä herkkyyt­tä ja eri­lais­ten rek­iste­rien hallintaa. Viih­dyn eri­no­mais­es­ti kir­jal­lisu­u­den ja sak­san kie­len paris­sa, ja sik­si suomen­nan sak­sankielistä kir­jal­lisu­ut­ta, etupäässä proosaa. Alla ole­va lista sisältää valikoiman viime vuosien suomen­nok­sis­tani.


Monique Schwit­ter
Kak­si­toista miestä
Omintakeis­es­ti rakkaud­es­ta

Vas­tus­ta­mat­toman viihdyt­tävä ja mon­isäikeinen tutkiel­ma rakkaud­es­ta, joka on mil­loin riehakas­ta tai lem­peää, mil­loin vaisua tai kihelmöivää. Var­maa on, että aina se pääsee yllät­tämään.

www.tammi.fi


Hage­na, Katha­ri­na: Yö ei uno­h­da (Min­er­va 2014)

Lue Mar­ja Lep­pälah­den arvio Yksi yö, koko elämä Kiil­toma­dos­sa 3.11.2014.


Sulz­er, Alain Claude: Irti liitok­sis­taan (Lur­ra Edi­tions 2014)

Lue Paula Koskimäen arvio Savon Sanomis­sa 5.4.2014.


Moster, Ste­fan: Rakkaat toisilleen (Sil­ta­la 2013)

Lue Kaisa Neimalan arvio  Suomen Kuvale­hdessä 11.4.2014.


Moster, Ste­fan: Nelikä­tisen soiton mah­dot­to­muus (Sil­ta­la 2011)

Lue Mervi Kan­toko­r­ven arvio Helsin­gin Sanomis­sa 4.9.2011.


Erpen­beck, Jen­ny: Kodin ikävä (Avain, 2011)

Lue arvio Sinisen lin­nan kir­jas­ton blo­gis­sa.


Kluge, Alexan­der: Uusia elämän­tari­noi­ta (2012) — valikoima
Nuori Voima 3–4, 2011

Seil­er, Lutz: Aikavaa­ka (Nuori Voima 4/2010, nov­el­li)

Wag­n­er, David: Neljä ome­naa (Nuori Voima 4/2010, ottei­ta saman­nimis­es­tä romaanista)

Moster, Ste­fan: Kat­ja Lange-Müller: kir­jal­lisu­ut­ta siirap­er­spek­ti­ivistä (Avain 2010, essee teok­ses­sa Muis­ti­jälk­iä. Esseitä sak­sankielis­es­tä nykykir­jal­lisu­ud­es­ta)

Fass­binder, Rain­er Wern­er: Petra von Kan­tin katk­er­at kyyneleet (Suomen Kansal­listeat­teri, 2009, näytelmä)

Swann, Leonie: Murha lai­tumel­la (WSOY, 2007, rikos­ro­maani)

Veloso, Ana: Kun kahvi kukkii (Hel­mi Kus­tan­nus, 2006, romaani)

Lan­gen, Annette: Felix maail­mal­la (Kolib­ri, 2006, las­tenkir­ja)

Sero­tonin: Kumar­ru! Tai: Sim­u­laa­tiosyn­d­rooma (YLE, 2006, kuun­nel­ma)

Moster, Ste­fan (toim.): Puiden lohtu. Sak­sankielistä runout­ta 1946–2000 (WSOY, 2005, runo­ja)

Zeh, Juli: Kotkia ja enkeleitä (Tam­mi, 2004, romaani)

Dör­rie, Doris: Mitäs nyt tehdään? (Tam­mi, 2001, romaani)

John Nur­misen Säätiö: Mer­i­taiteen mestare­i­ta. Mer­i­maalauk­sia 400 vuo­den ajal­ta (2003, tietokir­ja)