Suomi ja IPCC

Haas­tat­telin troop­pisen met­sähoitoti­eteen pro­fes­so­ria Markku Kan­nista vuo­den ensim­mäiseen Loimuun. “lmas­ton­muu­tok­sen fos­si­ili” on aloit­tanut ilmas­ton­muu­tok­sen tutkimisen jo vuon­na 1990. Miltähän tun­tuu tutk­i­jas­ta, kun aihe on vas­ta nyt, kolmisenkym­men­tä vuot­ta myöhem­min, nous­sut pysyvästi ykkö­suutis­ten joukkoon? Mikä pitää pro­fes­sorin kiin­ni työn imus­sa? Lue jut­tu, niin tiedät vas­tauk­sen.

kanninen

Ilmastonmuutoksen fossiili

Näin kut­suu itseään troop­pisen met­sän­hoitoti­eteen pro­fes­sori Markku Kan­ni­nen, joka osal­lis­tui IPCC:n ilmas­tora­portin laad­in­taan ja häm­mästyi, kun ilmas­ton­muu­tos ylsi Suomes­sa ensim­mäisen ker­ran tele­vi­sion ykkö­suutisek­si.