Oma tuotanto

Hyvä kir­jal­lisu­us ruokkii pait­si mieliku­vi­tus­ta ja kielel­listä ilmaisua myös omaa aja­tus­maail­maa. Halu­an kehit­tää itseäni luke­mal­la monipuolis­es­ti mut­ta valikoiden. Kun ensim­mäi­nen romaani­ni valmis­tui, tun­sin pää­seväni kir­jal­lisu­udessa uudelle alueelle. Luet­tuani niin paljon muiden kir­joit­ta­maa tuli aika tar­jo­ta omia tari­noi­ta.


Tiede­naisia
Riit­ta Korho­nen, Helen Part­ti, Riit­ta Saari­nen, Liisa Takala

Lue Han­nu Korho­sen arvio Dimen­sio-lehdessä, Pekka Wahlst­edtin arvio Acati­imis­sa sekä Arja Korho­sen blo­gi.


Kaupunkisauno­ja
Helen Moster, Leena Fil­pus, Susa Jun­no­la, Riit­ta Saari­nen, Pauli­ina Susi, Liisa Takala, Tiina Torp­pa

Kaupunkisauno­ja kokoaa urbaanin saunomiskult­tuurin yksi­in kan­si­in ain­utk­er­taisel­la taval­la. Se tar­joaa kat­ta­van kat­sauk­sen per­in­teiseen yleiseen saunomiseen sekä aivan uusi­in, ajanko­htaisi­in ilmiöi­hin. Kir­jan kuvien myötä jokainen pääsee sekä kurk­ista­maan yleisi­in saunoi­hin että yllät­tävi­in suo­ma­laisi­in ympäristöi­hin.

Kaupunkisauno­ja voi käyt­tää oppaana saunan valin­nas­sa. Samal­la se on tuhti tietopaket­ti pääkaupunkiseudun sekä Kotkan, Turun ja Tam­pereen ylei­sistä saunoista ja niiden palveluista. Kir­ja vie luk­i­jansa kiehtovi­in yleisi­in saunoi­hin ja esit­telee suo­ma­lais­ten kaupunkisauno­jen hel­met.

www.gummerus.fi


Antolo­gia
Alles abso­lut bestens bei mir
(edi­tion­fünf 2014)

allesbestens

Toim­itin sak­salaiselle edi­tion­fünf-kus­tan­ta­molle antolo­gian, joka sisältää 15 nov­el­lia 8:lta eri kir­jail­i­jal­ta, jälk­isanat sekä kir­jail­i­ja- että kään­täjäe­sit­te­lyt.

Nov­el­likokoel­ma on järeä läpileikkaus suo­ma­lais­ten nov­el­li­tai­turei­den parhaas­ta tuotan­nos­ta.
Mukana
Han­na Hau­ru: Ylpeä var­talostaan, Kar­vainen nainen (kokoel­mas­ta Liian pienet san­daalit, 2010), sak­sak­si Regine Pirschel
Maria Jotu­ni: Hil­da Hus­so, Kansan­ta­pa (kokoel­mas­ta Kun on tun­teet, 1913), sak­sak­si Ingrid Schell­bach-Kopra
Eeva Kilpi: Kesä ja kes­ki-ikäi­nen nainen (kokoel­mas­ta Kuolin­si­ivous, 1970), sak­sak­si Ste­fan Moster
Rosa Lik­som: 4 tari­naa kokoel­mas­ta Per­he (2000), sak­sak­si Ste­fan Moster
Sari Malka­mä­ki: Luot­ta­mus (kokoel­mas­ta Jälkikasvu, 2009), sak­sak­si Regine Pirschel
Kirste Palt­to: Kak­sipäi­nen nainen (kokoel­mas­ta Guovt­teoaiv­vat nisu, 1989), sak­sak­si Hans-Her­mann Bar­tels
Susanne Ringell: Lantlig utfärd, Bröl­lops­bekym­mer, Pen­dang (kokoel­mas­ta En god Havan­na – besläk­tat, 2006), sak­sak­si Sigrid Engel­er
Solveig von Schoultz: Sam­tal på en sängkant (Som­li­ga mornar, 1976), sak­sak­si Sigrid Engel­er

www.editionfuenf.de


Hylky

hylky

Esikois­ro­maani­ni Hylky ilmestyi maalisku­us­sa 2011 Avain-kus­tan­ta­mol­ta.
Hylky on ker­to­mus kolmes­ta henkilöstä, joiden kohtalot nivoutu­vat toisi­in­sa merel­lä ja taiteessa. Tapah­tu­mien keskip­is­teessä on hylky, jos­ta löy­tyy kahvikup­pi. Kir­jan tiedot: 253 sivua