Asutaan yhdessä, ei yksin

Haas­tat­telin por­tu­galilaista arkkite­htiä Pedro Aibéo­ta Helsin­gin Sanomi­in yhteisöl­lis­es­tä asumis­es­ta. Hänel­lä on teräviä ajatuk­sia yhteisöl­lisyy­destä ja ideoita sen toteut­tamiseen. Olen hänen kanssaan samaa mieltä. Tarvit­semme enem­män kylämäisyyt­tä, läheisyyt­tä ja tois­temme tun­temista. Onnis­tuneeseen yhteiseloon kuu­luu yhteisiä koke­muk­sia, ark­ista jakamista ja yhteis­ten asioiden eteen toim­imista. Lue jut­tu Hesarista.

Arkkite­hti Pédro Aibeon mielestä kansalaiset pitäisi osal­lis­taa kaupunkien suun­nit­telu­un. Hän tutkii demokra­t­ian toteu­tu­mista arkkite­htu­uris­sa väitöskir­jas­saan. (KUVALIISA TAKALA)

Maailmalta Hyrsylään

Portugalilainen arkkitehti Pedro Aibéo, 39, on suunnitellut kymmeniä rakennuksia ympäri maailmaa. Mikä saa palkitun tutkijan ja luennoitsijan Suomeen remontoimaan Hyrsylän vanhaa koulua?

Informaatiohäirintä lisääntyy vaalien alla

Infor­maa­tio­häir­in­tä on arkipäiväi­nen vit­saus ympäri maail­man, myös Suomes­sa. Ulkopoli­it­tisen insti­tuutin tutk­i­ja Mika Aal­to­la ja Iltale­hden ulko­maan­toimit­ta­ja Nina Jär­venkylä ker­to­vat jutus­sani, mil­laisen vaikut­tamisen kohteek­si toimit­ta­jat ja luke­va yleisö altistu­vat. Paras vastalääke epälu­otet­ta­van tiedon havait­semiseen on vah­va medi­aluku­taito. Sitä tarvi­taan varsinkin vaalien alla.

Lue jut­tu Infor­maa­tio­häir­in­tä piinaa medi­aa täältä.

Rakkauden lähteillä

Suomen­nos­työ avaa parhaim­mil­laan lop­ut­toman määrän ovia kir­jan ulkop­uolisi­in maail­moi­hin. Niin tapah­tui, kun suomensin sveit­siläisen Monique Schwit­terin romaanin Eins im Andern.

Min­ua kiehtoi­vat romaanin ainek­set: rakkau­den luonne ja ilmen­e­mis­muodot, kir­jail­i­jan teat­ter­i­taus­ta. Schwit­ter voit­ti romaanil­laan arvoste­tun sveit­siläisen kir­jal­lisu­us­palkin­non (Schweiz­er Buch­preis) vuon­na 2015. Romaanin oikeudet on myy­ty useisi­in mai­hin, ja pienelle kään­täjäjoukolle jär­jestet­ti­in kään­täjäsem­i­naari Sveitsin Leuker­badis­sa viime kesänä. Osal­lis­tu­in sem­i­naari­in ja pääsin pohti­maan yhdessä venäläisen, turkki­laisen, amerikkalaisen, kroa­t­ialaisen ja hol­lan­ti­laisen kään­täjän kanssa Schwit­terin sanakään­teitä ja aja­tus­maail­maa.

Työn lop­ut­tua työpöy­däl­leni oli kasautunut mie­lenki­in­toinen pino maail­mankir­jal­lisu­ut­ta. Etsin sitaat­te­ja muun muas­sa Sofok­leen Antigon­es­ta (suo­men­tanut Kirsti Simon­suuri), Rain­er Maria Rilken Duinon ele­gioista (suo­men­tanut Arja Mes­ki), Georg Büch­ner­in Woyzeck­ista (suo­men­tanut Eeva-Liisa Man­ner) ja Got­thold Ephraim Lessin­gin Min­na von Barn­helmista (suo­men­tanut Jal­mari Lah­den­suo). Lukemista odot­taa Samuel Beck­et­tin romaani The Unnam­able.

Kat­soin YouTubesta mon­ta eri ver­sio­ta Beck­et­tin pienois­näytelmästä Come and Go. Tässä yksi ver­sio.

Kuun­telin Franz Schu­bertin Win­ter­reisen laulua Gute Nacht. Se hiveli mieltä ja kor­vaa, sen tek­sti teki surullisek­si. Ja nyt se soi päässäni tuon tuos­ta Diet­rich Fis­ch­er-Dieskaun esi­tyk­senä, jos­sa jokainen sana erot­tuu selvästi.

Eins im Andern on romaani, joka ker­too kahdesta­toista miehestä ja rakkau­den eri olo­muodoista. Aihe on iätön, tyh­jen­tymätön. Ja samal­la val­ta­va haaste kir­jail­i­jalle. Schwit­ter vas­taa haas­teeseen huumo­ril­la, pienoisel­la ilkikurisu­udel­la ja syvyy­del­lä, joka sekoit­tuu hien­o­varais­es­ti riv­ien väli­in. Kir­jan viit­tauk­set tek­stin ulkop­uolisi­in lähteisi­in oli­vat suomen­nos­työtä rikas­tut­ta­va lisä. Palk­it­sevin anti oli kuitenkin kir­jail­i­jan omintakeinen tyyli. Tämä romaani elää kielestään, tyylistään, otteestaan.

Tässä Die Zeit -lehden arvio lisäti­etoa janoav­ille: Män­ner-Fan­tasie.

Eins im Andern ilmestyy eloku­us­sa Tam­melta. Romaani ilmestyi Sveit­sis­sä vuon­na 2015, ja sen julka­isi Droschl.