Lintsarista tuli arvostettu tutkija

Agrono­mi Johan­na Muurisen tari­na mieti­tyt­ti pitkään jutun­teon jäl­keenkin. Muuri­nen ker­toi koulu­a­jois­taan, hevoshar­ras­tuk­ses­taan ja nykyis­es­tä työstään Elin­tarvike­tur­val­lisu­usvi­ras­to Evi­ras­sa Viikissä.

Jokainen nuori tarvit­see jonkun aikuisen, joka uskoo nuoren mah­dol­lisuuk­si­in ja näkee hie­man pidem­mälle kuin nuori itse. Muurisen äiti ilmoit­ti tyt­tären­sä ammat­tiopis­toon lab­o­rant­til­in­jalle. Siitä alkoi pitkä polku. Vuosien päästä enti­nen koul­ulintsari väit­teli bak­tee­rien antibioot­tire­sistenssistä maat­alousekosys­teemeis­sä mikro­bi­olo­gian oppi­aineesta. Pian hän tekee tiedet­tä Yhdys­val­lois­sa.

 

muurinen

– Ihmiskun­nan tulisi sopeu­tua elämään luon­nos­sa sitä tuhoa­mat­ta. Nyt luon­non tas­apain­oa on järkytet­ty liikaa, sanoo tutk­i­ja Johan­na Muuri­nen Evi­ras­ta.

Kuva Veikko Somer­puro

 

Tavoitteista totta

Haas­tat­telin yrit­täjä­pariskun­taa Anna-Liisa Lun­del­lia ja Mikko Gri­inar­ia Saukko­las­sa van­has­sa mei­jer­imuseossa, joka on nyt viihty­isä koti ja yri­tyk­sen toim­i­ti­la. Min­u­un teki vaiku­tuk­sen parin yhteinen “tah­toti­la”. Unelmia täy­tyy olla ja keino­ja niiden toteut­tamiseen. Anna-Liisa ja Mikko ovat silmin näh­den onnis­tuneet yhteisel­lä polul­laan.

Lue unelmista ja mei­jeristä lisää täältä.

 

Jääkiekkonaisia

Tilas­to­vas­taa­va Heli Ris­sa­nen pitää huolen siitä, että jääkiekko­tu­lok­set ilmestyvät prikulleen oikeaan aikaan eri­laisi­in ruu­tu­i­hin kiekkokansan seu­rat­taviksi. Des­t­ian tieto­hallinnon palvelupääl­likkö reis­saa ympäri maail­maa jääkiekon perässä. Jääkiekko­har­ras­tus on vienyt hänet maail­man­mes­taru­us­pelei­hin ja olympialaisi­in.

Haas­tat­telin Heliä olympialais­ten alla. Min­ua miel­lyt­ti eri­tyis­es­ti Helin ohje ongel­mati­lanteisi­in: “Älä mene ongelmista heti pani­ikki­in vaan muista hah­mot­taa kokon­aisu­us.” Yksinker­tainen ohje. Sen kun aina muis­taisi.

Työpaikka maailmalla

Haas­tat­telin val­oku­vaa­ja Tan­ja Mikko­laa ja toimit­ta­ja Ismo Lehtos­ta OP Medi­aan ja jäin pohti­maan, miten kovan työn takana leipä on maail­mal­la. Verkos­tot on luo­ta­va itse, niitä on myös muis­tet­ta­va hoitaa ja laa­jen­taa. Koti­maas­sa aina tör­mää kol­le­goi­hin ja asi­akkaisi­in, mut­ta entä ulko­mail­la? Miten paljon on nähtävä vaivaa pysyäk­seen muiden muis­tis­sa, kun ei voi esimerkik­si osal­lis­tua yhteisi­in tapah­tu­mi­in? Tan­jal­la on mon­en vuo­den koke­mus ulko­mail­la työsken­telystä. Hän tietää, mikä heitä odot­ti, kun he pariskun­tana päät­tivät jäädä ulko­maille Suomeen palaamisen sijaan. Rohkea päätös, joka vaatii määräti­etoisu­ut­ta, suun­nitel­mallisu­ut­ta ja lujia her­mo­ja. Yrit­täjyyt­tä.

Koti­na koko maail­ma

Kotina koko maailma – Ismo sai potkut ja se muutti elämän

Tan­ja Mikko­la ja Ismo Lehto­nen kär­sivät yhteisen ajan puut­teesta Suomes­sa asues­saan. Sit­ten Ismo sai potkut. Työt­tömyys oli pariskun­nalle uusi alku.

Jokainen avioerotarina koskettaa

Haas­tat­telin Mai­ka Vuor­ta OP Medi­aan avio­eros­ta. Aihe on hyvin kipeä mon­elle. Minus­ta on vaikea lukea tari­noi­ta, jois­sa yhdestä elämän suurim­mas­ta järky­tyk­ses­tä selvitään vähin naar­muin. En halun­nut kir­joit­taa sel­l­aista. Mai­ka on rehelli­nen. Hän etsii vas­tauk­sia. Ehkä hänen koke­muk­sen­sa aut­taa mui­ta löytämään keino­ja selviy­tymiseen. Käy luke­mas­sa!

”Olimme tavallinen, mutta emme kovin tiivis perhe”

Kalasatamassa juttukeikalla

Olen kir­joit­tanut jo use­an vuo­den ajan Des­t­ian Via-lehteen ja oppin­ut infran rak­en­tamis­es­ta val­tavasti uut­ta. Vastikään vierailin jutun­teossa Kalasa­ta­man työ­maal­la. Toimit­ta­jana innos­tun aina, kun näen, miten pöy­dän ääressä tai puhe­lim­itse saa­mani tieto muut­tuu tek­stik­si ja info­grafi­ikak­si. Kalasa­ta­man työ­maa­ta halut­ti­in kuva­ta myös gif-ani­maa­tioin. Lop­putu­los on havain­nolli­nen ja haus­ka. Kuvan ja tek­stin yhteisvoimin tieto välit­tyy tehokkaasti.

Mitä mieltä sinä olet lop­putu­lok­ses­ta? Lue 28.09.2017 julka­istu jut­tu Kaupunkia Kalasa­ta­maan ja ker­ro min­ulle.

Tässä yksi maku­pala ani­maa­tioista, jot­ka ovat Kata­ri­na Lönnströmin ja Anu Mäkelän käden­jälkeä.

 

Ruuhkavuodet haltuun

Kuin­ka moni on etsinyt ratkaisu­ja ruuhkavu­osi­in, kun sekä työ että koti vaa­ti­vat paljon? Helsinkiläi­nen juristi Maria Carls­son tar­joaa käytän­nön vinkke­jä ruuhkavu­osien selät­tämiseen uudessa kir­jas­saan Ruuhkavu­osien ratkomisopas. Haas­tat­telin Mari­aa Helsin­gin Sanomi­in, sil­lä innos­tu­in kir­jan otteesta, joka on asialli­nen ja vaku­ut­ta­va, mut­ta ei ryp­py­ot­sainen. Opas hyö­dyn­tää omaa koke­mus­ta, tutkimusti­etoa ja työelämän tun­te­mus­ta ja sopii sekä työ­nan­ta­jien että -tek­i­jöi­den luet­tavak­si.

Ruuhkavu­osien ratkomisopas
Juristi löysi tas­apain­on työn ja per­he-elämän välille ja kir­joit­ti siitä kir­jan – näin selviät ruuhkavu­o­sista
Maria Carls­son huo­masi, ettei työn ja per­he-elämän yhdis­tämiseen ole järke­viä käytän­töjä…