Jokainen avioerotarina koskettaa

Haas­tat­telin Mai­ka Vuor­ta OP Medi­aan avio­eros­ta. Aihe on hyvin kipeä mon­elle. Minus­ta on vaikea lukea tari­noi­ta, jois­sa yhdestä elämän suurim­mas­ta järky­tyk­ses­tä selvitään vähin naar­muin. En halun­nut kir­joit­taa sel­l­aista. Mai­ka on rehelli­nen. Hän etsii vas­tauk­sia. Ehkä hänen koke­muk­sen­sa aut­taa mui­ta löytämään keino­ja selviy­tymiseen. Käy luke­mas­sa!

”Olimme tavallinen, mutta emme kovin tiivis perhe”

Kalasatamassa juttukeikalla

Olen kir­joit­tanut jo use­an vuo­den ajan Des­t­ian Via-lehteen ja oppin­ut infran rak­en­tamis­es­ta val­tavasti uut­ta. Vastikään vierailin jutun­teossa Kalasa­ta­man työ­maal­la. Toimit­ta­jana innos­tun aina, kun näen, miten pöy­dän ääressä tai puhe­lim­itse saa­mani tieto muut­tuu tek­stik­si ja info­grafi­ikak­si. Kalasa­ta­man työ­maa­ta halut­ti­in kuva­ta myös gif-ani­maa­tioin. Lop­putu­los on havain­nolli­nen ja haus­ka. Kuvan ja tek­stin yhteisvoimin tieto välit­tyy tehokkaasti.

Mitä mieltä sinä olet lop­putu­lok­ses­ta? Lue 28.09.2017 julka­istu jut­tu Kaupunkia Kalasa­ta­maan ja ker­ro min­ulle.

Tässä yksi maku­pala ani­maa­tioista, jot­ka ovat Kata­ri­na Lönnströmin ja Anu Mäkelän käden­jälkeä.

 

Ruuhkavuodet haltuun

Kuin­ka moni on etsinyt ratkaisu­ja ruuhkavu­osi­in, kun sekä työ että koti vaa­ti­vat paljon? Helsinkiläi­nen juristi Maria Carls­son tar­joaa käytän­nön vinkke­jä ruuhkavu­osien selät­tämiseen uudessa kir­jas­saan Ruuhkavu­osien ratkomisopas. Haas­tat­telin Mari­aa Helsin­gin Sanomi­in, sil­lä innos­tu­in kir­jan otteesta, joka on asialli­nen ja vaku­ut­ta­va, mut­ta ei ryp­py­ot­sainen. Opas hyö­dyn­tää omaa koke­mus­ta, tutkimusti­etoa ja työelämän tun­te­mus­ta ja sopii sekä työ­nan­ta­jien että -tek­i­jöi­den luet­tavak­si.

Ruuhkavu­osien ratkomisopas
Juristi löysi tas­apain­on työn ja per­he-elämän välille ja kir­joit­ti siitä kir­jan – näin selviät ruuhkavu­o­sista
Maria Carls­son huo­masi, ettei työn ja per­he-elämän yhdis­tämiseen ole järke­viä käytän­töjä…