Helen Partti

Vapaa toimittaja, kääntäjä ja kirjailija

Työn äärestä

Lintsarista tuli arvostettu tutkija

Agrono­mi Johan­na Muurisen tari­na mieti­tyt­ti pitkään jutun­teon jäl­keenkin. Muuri­nen ker­toi koulu­a­jois­taan, hevoshar­ras­tuk­ses­taan ja nykyis­es­tä työstään Elin­tarvike­tur­val­lisu­usvi­ras­to Evi­ras­sa Viikissä.

Jokainen nuori tarvit­see jonkun aikuisen, joka uskoo nuoren mah­dol­lisuuk­si­in ja näkee hie­man pidem­mälle kuin nuori itse. Muurisen äiti ilmoit­ti tyt­tären­sä ammat­tiopis­toon lab­o­rant­til­in­jalle. Siitä alkoi pitkä polku. Vuosien päästä enti­nen koul­ulintsari väit­teli bak­tee­rien antibioot­tire­sistenssistä maat­alousekosys­teemeis­sä mikro­bi­olo­gian oppi­aineesta. Pian hän tekee tiedet­tä Yhdys­val­lois­sa.

 

muurinen

– Ihmiskun­nan tulisi sopeu­tua elämään luon­nos­sa sitä tuhoa­mat­ta. Nyt luon­non tas­apain­oa on järkytet­ty liikaa, sanoo tutk­i­ja Johan­na Muuri­nen Evi­ras­ta.

Kuva Veikko Somer­puro

 

Tavoitteista totta

Haas­tat­telin yrit­täjä­pariskun­taa Anna-Liisa Lun­del­lia ja Mikko Gri­inar­ia Saukko­las­sa van­has­sa mei­jer­imuseossa, joka on nyt viihty­isä koti ja yri­tyk­sen toim­i­ti­la. Min­u­un teki vaiku­tuk­sen parin yhteinen “tah­toti­la”. Unelmia täy­tyy olla ja keino­ja niiden toteut­tamiseen. Anna-Liisa ja Mikko ovat silmin näh­den onnis­tuneet yhteisel­lä polul­laan.

Lue unelmista ja mei­jeristä lisää täältä.

 

Jääkiekkonaisia

Tilas­to­vas­taa­va Heli Ris­sa­nen pitää huolen siitä, että jääkiekko­tu­lok­set ilmestyvät prikulleen oikeaan aikaan eri­laisi­in ruu­tu­i­hin kiekkokansan seu­rat­taviksi. Des­t­ian tieto­hallinnon palvelupääl­likkö reis­saa ympäri maail­maa jääkiekon perässä. Jääkiekko­har­ras­tus on vienyt hänet maail­man­mes­taru­us­pelei­hin ja olympialaisi­in.

Haas­tat­telin Heliä olympialais­ten alla. Min­ua miel­lyt­ti eri­tyis­es­ti Helin ohje ongel­mati­lanteisi­in: “Älä mene ongelmista heti pani­ikki­in vaan muista hah­mot­taa kokon­aisu­us.” Yksinker­tainen ohje. Sen kun aina muis­taisi.

Työpaikka maailmalla

Haas­tat­telin val­oku­vaa­ja Tan­ja Mikko­laa ja toimit­ta­ja Ismo Lehtos­ta OP Medi­aan ja jäin pohti­maan, miten kovan työn takana leipä on maail­mal­la. Verkos­tot on luo­ta­va itse, niitä on myös muis­tet­ta­va hoitaa ja laa­jen­taa. Koti­maas­sa aina tör­mää kol­le­goi­hin ja asi­akkaisi­in, mut­ta entä ulko­mail­la? Miten paljon on nähtävä vaivaa pysyäk­seen muiden muis­tis­sa, kun ei voi esimerkik­si osal­lis­tua yhteisi­in tapah­tu­mi­in? Tan­jal­la on mon­en vuo­den koke­mus ulko­mail­la työsken­telystä. Hän tietää, mikä heitä odot­ti, kun he pariskun­tana päät­tivät jäädä ulko­maille Suomeen palaamisen sijaan. Rohkea päätös, joka vaatii määräti­etoisu­ut­ta, suun­nitel­mallisu­ut­ta ja lujia her­mo­ja. Yrit­täjyyt­tä.

Koti­na koko maail­ma

Kotina koko maailma – Ismo sai potkut ja se muutti elämän

Tan­ja Mikko­la ja Ismo Lehto­nen kär­sivät yhteisen ajan puut­teesta Suomes­sa asues­saan. Sit­ten Ismo sai potkut. Työt­tömyys oli pariskun­nalle uusi alku.

Jokainen avioerotarina koskettaa

Haas­tat­telin Mai­ka Vuor­ta OP Medi­aan avio­eros­ta. Aihe on hyvin kipeä mon­elle. Minus­ta on vaikea lukea tari­noi­ta, jois­sa yhdestä elämän suurim­mas­ta järky­tyk­ses­tä selvitään vähin naar­muin. En halun­nut kir­joit­taa sel­l­aista. Mai­ka on rehelli­nen. Hän etsii vas­tauk­sia. Ehkä hänen koke­muk­sen­sa aut­taa mui­ta löytämään keino­ja selviy­tymiseen. Käy luke­mas­sa!

”Olimme tavallinen, mutta emme kovin tiivis perhe”

Pesärikko vie jalat alta

Ker­roin teat­te­ria har­ras­tavalle ystäväl­leni syksyn merkki­ta­pauk­ses­ta, Mikko Roi­han ohjaa­mas­ta Pesärikos­ta. Kävin kat­so­mas­sa sen Riihimäen Teat­teris­sa syysku­us­sa. Ystäväni onnit­teli min­ua siitä, että olin tehnyt teat­ter­i­matkan maakun­taan.

Post­ed by Riihimäen Teat­teri on Fre­itag, 18. August 2017

Siitä tuli vähin­täänkin kum­malli­nen olo. Oliko Helsingistä Riihimäelle matkus­t­a­mi­nen eri­tyi­nen saavu­tus? Sitä se ei mielestäni ollut, mut­ta teat­te­ri­o­h­jaa­ja Roi­han ohjaus sitä vas­toin on. Sen aisti ensi min­u­uteil­la. Orvok­ki Aution romaan­i­trilo­giaan perus­tu­va näytelmä vie jalat alta. Ohjauk­sen ryt­mi­tys toimii sekun­nin tarkku­udel­la, ohjaus luot­taa teat­terin omi­naisimpi­in keinoi­hin, riisut­tuun lavas­tuk­seen, väkevään näyt­telijä­työhön ja ennen kaikkea vah­vaan käsikir­joituk­seen.

Tek­sti upposi. Se oli yhä ajanko­htainen, vaik­ka tapah­tu­mat ja miljöö sijoit­tuvat men­neisyy­teen vuosikym­menten päähän. Pesärikko teki sen, mitä hyvä teat­teri tekee: se pani ajat­tele­maan. Mietin naisen ja miehen ase­maa, yhteisön ja yhteiskun­nan syn­nyt­tämää painet­ta, henkilöko­htais­ten toivei­den ja todel­lisu­u­den kohtaa­mat­to­muut­ta. Miten mies osaa rakas­taa, jos hän ei ole saanut siihen minkään­laisia eväitä kotoaan tai ympäristöstään? Miten nainen osaa kas­vat­taa, jos hän joutuu tekemään sen ilman (miehen) apua?

Pesärikos­sa loisti moni asia yhdessä ja erik­seen: käsikir­joi­tus, ohjaus, näyt­telijät, lavas­tus, musi­ik­ki ja val­ot. Video tuki tek­stiä, ei varas­tanut huomio­ta.

Ensi-iltana Orvok­ki Autio istui Riihimäen Teat­terin juh­layleisön joukos­sa. Huo­masin, miten sisäl­läni kasvoi toive: voi, kun­pa osaisin kir­joit­taa yhtä taitavasti kuin hän ja Mikko Roi­ha halu­aisi ohja­ta teok­seni. Pitkästä aikaa ajat­telin Pesärikkoa kat­soes­sani, miten vaikut­ta­va taide­muo­to oival­ta­va ohjaustyö onkaan. Se on tietenkin itses­tään­selvyys, mut­ta joidenkin (ohjaus)taide näyt­täy­tyy kirkkaam­pana kuin tois­t­en.

Kalasatamassa juttukeikalla

Olen kir­joit­tanut jo use­an vuo­den ajan Des­t­ian Via-lehteen ja oppin­ut infran rak­en­tamis­es­ta val­tavasti uut­ta. Vastikään vierailin jutun­teossa Kalasa­ta­man työ­maal­la. Toimit­ta­jana innos­tun aina, kun näen, miten pöy­dän ääressä tai puhe­lim­itse saa­mani tieto muut­tuu tek­stik­si ja info­grafi­ikak­si. Kalasa­ta­man työ­maa­ta halut­ti­in kuva­ta myös gif-ani­maa­tioin. Lop­putu­los on havain­nolli­nen ja haus­ka. Kuvan ja tek­stin yhteisvoimin tieto välit­tyy tehokkaasti.

Mitä mieltä sinä olet lop­putu­lok­ses­ta? Lue 28.09.2017 julka­istu jut­tu Kaupunkia Kalasa­ta­maan ja ker­ro min­ulle.

Tässä yksi maku­pala ani­maa­tioista, jot­ka ovat Kata­ri­na Lönnströmin ja Anu Mäkelän käden­jälkeä.

 

Huojuva talo on karmaisevan ajankohtainen

Kävin kat­so­mas­sa per­jan­taina 8.9. Tam­pereen Teat­teris­sa näytelmän, jon­ka päät­teek­si yleisö nousi sei­so­maan ja taput­ta­maan. En muista, että olisin koskaan kokenut samaa – teat­teris­sa. Stand­ing ova­tion! Mut­ta en ihmettele. Maria Jotunin Huo­ju­van talon mod­ernisoin­ti oli niin jykevä tulk­in­ta, että tuo­lil­ta nousi kuin itses­tään.

Huo­ju­va talo jät­tää romaan­i­na pysyvän jäl­jen luk­i­jan mieleen. Per­heväki­val­lan kuvaus on armo­ton. Romaanis­sa Eero alis­taa vai­mon­sa Lean. On vaikea ymmärtää, mik­si Lea ei lähde parisuh­teesta. Ulkop­uolisen on help­po niin sanoa, mut­ta per­heväki­val­las­ta kär­sivät ja kärsi­neet tietävät parem­min. Uhrin ja tek­i­jän välil­lä ris­teilee luke­ma­ton määrä siteitä, jot­ka liit­tävät onnet­tomat toisi­in­sa. Vaik­ka molem­mat osa­puo­let tietäi­sivät, että liit­to on väärin, siitä on läh­es mah­do­ton­ta irrot­tau­tua.

Sen näimme Frenck­ellin näyt­tämöl­lä poikkeuk­sel­lisen väkevänä esi­tyk­senä. Ohjaa­ja Antti Mikko­la on mod­ernisoin­ut romaanin, jon­ka Jotu­ni lähet­ti romaanikil­pailu­un vuon­na 1935, mut­ta joka ilmestyi vas­ta vuon­na 1963. Moni muis­taa romaanista teh­dyn tv-sovi­tuk­sen vuodelta 1990. Siinä Leaa näyt­teli Sara Paavolainen ja Eeroa Kari Heiska­nen. Muis­tan siitä vieläkin mon­ta piinaavaa yksi­tyisko­htaa.

Tam­pereen näyt­tämöl­lä roolit oli vai­hdet­tu. Lea oli väki­val­tainen nar­sisti, Eero kohtaloon­sa alis­tu­va, rakkau­teen usko­va uhri. Naisen väki­val­ta tun­tui kam­mot­taval­ta, kos­ka se näyt­ti täysin mah­dol­liselta. Kat­so­jana oli mah­do­ton ymmärtää Eeron alis­tu­mista. Mik­sei hän pane kun­nol­la vas­taan? Jokainen­han näkee, kenessä on vika. Vihel­lä peli poik­ki! Pak­ene ja vie mukanasi lapsetkin!

Huo­ju­va talo on siir­ret­ty onnis­tuneesti nykypäivään. Kaik­ki tekee vaiku­tuk­sen: videot, kuvat, äänet ja val­ot, lavas­tus.

Suurim­man vaiku­tuk­sen tekevät näyt­telijät. Anna-Mai­ja Tuokon Lea on raivopäi­nen hirviö, Art­tu Ratisen Eero elämälleen oikeu­tus­ta etsivä suo­ma­lainen mies. Hei­dän elämän­sä on yhtä hel­vettiä, mut­ta sen he esit­tävät niin taitavasti, että lopus­sa kat­so­ja kokee katar­sik­sen.

Koukussa yleisiin saunoihin

Elokuu 2017 oli eri­tyi­nen. Sil­loin ilmestyi Gum­meruk­sen kus­tan­ta­mana Kaupunkisauno­ja-kir­ja, jon­ka tek­i­jöi­hin kuu­lun. Meitä tek­i­jöitä on seit­semän: viisi vapaa­ta toimit­ta­jaa (Leena Fil­pus, minä, Riit­ta Saari­nen, Pauli­ina Susi ja Tiina Torp­pa) ja kak­si val­oku­vaa­jaa (Susa Jun­no­la ja Liisa Takala). Lisäk­si työryh­määmme kuu­lui­v­at graafikot Tui­ja Tarki­ainen ja Lau­ra Vil­li. Iso ryh­mä, paljon osaamista eri aloil­ta.

 

 

Idea sai alkun­sa jo vuon­na 2013, ja mis­säpä muual­la kuin yleisessä saunas­sa. Siitä alkoi moni­vai­heinen polku. Ideoimme, työs­timme, jaoimme tehtäviä, kir­joitimme, val­oku­vasimme, kokosimme. Tapasimme usein toisi­amme, vai­h­doimme sadoit­tain sähkö­pos­tivi­este­jä, teimme kom­pro­mis­se­ja ja tarken­simme ajatuk­si­amme.

Meille oli itses­tään selvää, että tutus­tumme perin pohjin saunoi­hin, jot­ka halu­amme esitel­lä. Kir­jaan valikoi­tui 19 yleistä saunaa. Suurin osa sijait­see pääkaupunkiseudul­la, mut­ta mukana on myös sauno­ja Turus­ta, Tam­pereelta ja Kotkas­ta. Lisäk­si kokosimme kir­jan lop­pu­un pitkän lis­tan muista eri puo­lil­la Suomea sijait­se­vista kiin­nos­tavista saunoista.

Eloku­un 23. päivänä juh­limme kir­jan julk­istamista Sauna Her­man­nis­sa Helsingis­sä. Paikalle oli saa­punut run­saasti saunan ystäviä, jopa Kotkas­ta saak­ka. Tun­nel­ma oli läm­min ja iloinen. Me tek­i­jät ker­roimme yleis­ten sauno­jen arkkite­htu­urista, saunas­ta psyko­fy­y­sisenä koke­muk­se­na, oman yleisen saunan perus­tamis­es­ta, savusaunan läm­mit­tämis­es­tä ja kup­pauk­ses­ta, myyt­tis­es­tä Tam­miniemestä.

Kir­ja on nyt kaupois­sa. Ulkoa­su on lois­ta­va – sanan kir­jaimel­lises­sa merk­i­tyk­sessä. Kiitos siitä hienoille graafikoillemme Tui­jalle ja Lau­ralle sekä val­oku­vaa­jillemme Susalle ja Liisalle!

Kaupunkisauno­ja-kir­jan matkaa voi seu­ra­ta Face­bookissa.

 

Annan ja Oton tarina

Teat­teri Avoimet Ovet esit­ti keskivi­ikkona (21.2.2017) upean näytelmän, jon­ka inten­si­ivisyys ulot­tui ensi min­u­uteil­ta lop­pusekun­tei­hin asti. Mikko Roi­han ohjaa­ma Annan ja Oton tari­na ker­toi taval­lisen pariskun­nan vas­tarin­nas­ta nat­si-Sak­sas­sa 1940-luvun alus­sa. Vaimo ja mies kir­joit­ti­vat yhdessä kort­te­ja ja jakoi­vat niitä eri puo­lille Berli­iniä. Kort­tien viesti oli yksinker­tainen: avatkaa silmänne ja tajutkaa vih­doinkin, mitä Hitler meille ja pojillemme tekee. Hän tap­paa.

Näytelmä poh­jaa sak­salaiskir­jail­i­ja Hans Fal­ladan (1893–1947) kir­joit­ta­maan men­estys­ro­maani­in Jed­er stirbt für sich allein, jon­ka Ilona Nykyri suomen­si uud­estaan vuon­na 2013 nimel­lä Yksin Berli­inis­sä. Romaani oli nous­sut vuosikym­me­nien jäl­keen uud­estaan best­sel­lerik­si ympäri maail­man.

Kun luin romaanin mon­ta vuot­ta sit­ten ensim­mäisen ker­ran, järky­tyin perin pohjin. Järky­tys on juuri oikea sana kuvaa­maan lukukoke­mus­ta. Fal­la­da kuvaa raadol­lis­es­ti, mut­ta ei ilman myötä­tun­toa, aikalaisia nat­si-Sak­san pelon ilmapi­iris­sä. Romaani vilisee pää- ja sivuhenkilöitä: kun­nol­lisia sak­salaisia, lus­mu­ja, ryökäleitä, täy­del­lisiä luusere­i­ta, hirviöitä. Romaani on täyn­nä iso­ja pääteitä ja pieniä sivupolku­ja. On kuin astu­isi Hit­lerin Berli­ini­in ja näk­isi omil­la silmil­lään innokkaat nat­sit ja ruoas­ta tais­tel­e­vat takapi­han mui­jat.

Min­ua kiin­nos­ti tavat­tomasti, miten laa­ja tiiliskivi muun­tau­tuu näyt­tämöso­vi­tuk­sek­si. Mitkä asi­at nos­te­taan esi­in, mihin ohjaa­ja keskit­tyy. Sik­si oma teat­terikoke­muk­seni poikke­si selvästi muista teat­teris­sa käyn­neistä. Häm­mästyin ja ihas­tu­in. Inten­si­teet­ti oli käsinkos­ketelta­va koko esi­tyk­sen ajan. Roi­ha oli kuor­in­ut ylen­palt­tisu­ud­es­ta esi­in pää­toim­i­jat: Annan ja Oton. Katse kohdis­tet­ti­in hei­hin. Se riit­ti.

Ja yhtäkkiä romaanista – drama­ti­soin­nista! – nousi esi­in asia, joka Fal­ladan teok­ses­sa saa pienem­män merk­i­tyk­sen: Annan ja Oton rakkaus. Roi­han tulkin­nas­sa se nousee vah­vak­si toim­intaa määrit­täväk­si voimak­si. Mies ja vaimo suun­nit­tel­e­vat yhdessä, elävät pelos­sa yhdessä, jaka­vat kort­te­ja yhdessä, nou­se­vat vas­tar­in­taan yhdessä.

Rakkaus näkyi teat­ter­inäyt­tämöl­lä tekoina, liikkeinä, kat­seina, kos­ke­tuksi­na, hätäis­inä suukkoina. Rakkaut­ta ei ker­taakaan lausut­tu ääneen, siitä ei muo­toil­tu mei­dän ajallemme tyyp­il­lisiä koru­lau­sei­ta. Ei, ei sanaakaan siitä, mikä oli aivan ilmeistä. Ja juuri se tun­tui ihmeel­lisen vapaut­taval­ta, luon­nol­liselta. Rakkaus ei tarvitse sano­ja, vaan teko­ja. Esi­tyk­sen aikana mieleen juo­lahti Ray­mond Carverin nov­el­li Mis­tä puhumme kun puhumme rakkaud­es­ta. Jos oikein muis­tan kohtauk­sen, joka aikoinaan teki min­u­un val­ta­van vaiku­tuk­sen, se kuvasi het­keä, kun van­ha mies makaa pahasti loukkaan­tuneena sairaalas­sa vaimo lähel­lään. Hänen suurin huolen­sa on se, ettei hän pysty näkemään vaimoaan, ei se, selviääkö hän itse.

Annan ja Oton tari­nas­sa mies ja vaimo näkevät toisen­sa – läpiko­taisin. He näkevät myös oman aikansa mielipuolisu­u­den ja nou­se­vat sitä vas­taan. Roi­han ohjauk­ses­sa aja­tusten hidas muo­dos­tu­mi­nen näytetään tilanteina, jot­ka eivät kiire­h­di. Asioille annetaan aikaa. Kaikkea ei tarvitse pukea sanoik­si.

Pidin Mar­cel­lo Lus­sanan äänisu­un­nit­telus­ta, joka tuki taitavasti ja mielestäni myös riit­tävästi juo­nen rak­en­tamista. Kat­so­jalle annet­ti­in juuri sopi­vasti tietoa Annan ja Oton ympäril­lä val­lit­sev­as­ta todel­lisu­ud­es­ta. Radios­ta pauhaa­vat uutiset oli­vat tehokas keino.

Ennen kaikkea pidin Tiina Weck­strömin ja Juk­ka Pitkäsen työsken­telystä. Se oli äärim­mäisen tarkkaa. Ei yhtään ylimääräistä askelta, ei yhtään väärää liiket­tä. Oli kuin olisin seu­ran­nut tarkoin som­mitel­tua kore­ografi­aa, joka eteni kuitenkin kuin itses­tään, hen­git­täen. Lop­puko­htaus, jos­sa Anna ja Otto käyvät tanssi­in, oli henkeäsal­paa­va. Kau­nis! Kos­ket­ta­va! Mil­loin olen näh­nyt näyt­tämöl­lä yhtä pakah­dut­ta­van kohtauk­sen?

Anna ja Otto ryhtyivät vas­tar­in­taan pienin voimavaroin, vaa­ti­mat­tomin keinoin. He epäon­nis­tu­i­v­at. Eivät kuitenkaan täysin. En kir­joit­taisi tätä tek­stiä, ellei Fal­ladan romaani olisi ilmestynyt ja todel­lisu­u­teen perus­tu­va tari­na olisi löytänyt tietään julk­isu­u­teen ja nyt suo­ma­laisille näyt­tämöille. Annan ja Oton vas­tar­in­ta jatkuu.