Koukussa yleisiin saunoihin

Elokuu 2017 oli eri­tyi­nen. Sil­loin ilmestyi Gum­meruk­sen kus­tan­ta­mana Kaupunkisauno­ja-kir­ja, jon­ka tek­i­jöi­hin kuu­lun. Meitä tek­i­jöitä on seit­semän: viisi vapaa­ta toimit­ta­jaa (Leena Fil­pus, minä, Riit­ta Saari­nen, Pauli­ina Susi ja Tiina Torp­pa) ja kak­si val­oku­vaa­jaa (Susa Jun­no­la ja Liisa Takala). Lisäk­si työryh­määmme kuu­lui­v­at graafikot Tui­ja Tarki­ainen ja Lau­ra Vil­li. Iso ryh­mä, paljon osaamista eri aloil­ta.

 

 

Idea sai alkun­sa jo vuon­na 2013, ja mis­säpä muual­la kuin yleisessä saunas­sa. Siitä alkoi moni­vai­heinen polku. Ideoimme, työs­timme, jaoimme tehtäviä, kir­joitimme, val­oku­vasimme, kokosimme. Tapasimme usein toisi­amme, vai­h­doimme sadoit­tain sähkö­pos­tivi­este­jä, teimme kom­pro­mis­se­ja ja tarken­simme ajatuk­si­amme.

Meille oli itses­tään selvää, että tutus­tumme perin pohjin saunoi­hin, jot­ka halu­amme esitel­lä. Kir­jaan valikoi­tui 19 yleistä saunaa. Suurin osa sijait­see pääkaupunkiseudul­la, mut­ta mukana on myös sauno­ja Turus­ta, Tam­pereelta ja Kotkas­ta. Lisäk­si kokosimme kir­jan lop­pu­un pitkän lis­tan muista eri puo­lil­la Suomea sijait­se­vista kiin­nos­tavista saunoista.

Eloku­un 23. päivänä juh­limme kir­jan julk­istamista Sauna Her­man­nis­sa Helsingis­sä. Paikalle oli saa­punut run­saasti saunan ystäviä, jopa Kotkas­ta saak­ka. Tun­nel­ma oli läm­min ja iloinen. Me tek­i­jät ker­roimme yleis­ten sauno­jen arkkite­htu­urista, saunas­ta psyko­fy­y­sisenä koke­muk­se­na, oman yleisen saunan perus­tamis­es­ta, savusaunan läm­mit­tämis­es­tä ja kup­pauk­ses­ta, myyt­tis­es­tä Tam­miniemestä.

Kir­ja on nyt kaupois­sa. Ulkoa­su on lois­ta­va – sanan kir­jaimel­lises­sa merk­i­tyk­sessä. Kiitos siitä hienoille graafikoillemme Tui­jalle ja Lau­ralle sekä val­oku­vaa­jillemme Susalle ja Liisalle!

Kaupunkisauno­ja-kir­jan matkaa voi seu­ra­ta Face­bookissa.