Ruuhkavuodet haltuun

Kuin­ka moni on etsinyt ratkaisu­ja ruuhkavu­osi­in, kun sekä työ että koti vaa­ti­vat paljon? Helsinkiläi­nen juristi Maria Carls­son tar­joaa käytän­nön vinkke­jä ruuhkavu­osien selät­tämiseen uudessa kir­jas­saan Ruuhkavu­osien ratkomisopas. Haas­tat­telin Mari­aa Helsin­gin Sanomi­in, sil­lä innos­tu­in kir­jan otteesta, joka on asialli­nen ja vaku­ut­ta­va, mut­ta ei ryp­py­ot­sainen. Opas hyö­dyn­tää omaa koke­mus­ta, tutkimusti­etoa ja työelämän tun­te­mus­ta ja sopii sekä työ­nan­ta­jien että -tek­i­jöi­den luet­tavak­si.

Ruuhkavu­osien ratkomisopas
Juristi löysi tas­apain­on työn ja per­he-elämän välille ja kir­joit­ti siitä kir­jan – näin selviät ruuhkavu­o­sista
Maria Carls­son huo­masi, ettei työn ja per­he-elämän yhdis­tämiseen ole järke­viä käytän­töjä…